Uchwała Nr 298/4231/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2018-05-29

Numer 298/4231/2018
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
Data wydania 2018-05-29
Departament Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

UCHWAŁA NR 298/4231/2018
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 29 maja 2018 r.

 
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

 


       Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.1) , w związku z § 26 Statutu Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVIII/433/10 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie nadania statutu Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, zmienionej uchwałą Nr XL/470/10 z dnia 31 maja 2010 r., uchwałą nr XXVI/326/13 z dnia 22 marca 2013 r. oraz uchwałą  nr XIII/110/15  Sejmiku Województwa Podlaskiego  z dnia 31 sierpnia 2015 r., Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Schemat organizacyjny, będący załącznikiem do Regulaminu Organizacyjnego Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, stanowiącego  załącznik do uchwały nr 122/1479/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 14 marca 2016 r. otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr 241/3286/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 września 2017 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podlaskiego

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 oraz Dz. U. z 2018 r. poz. 130