Uchwała Nr 295/4180/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2018-05-22

Numer 295/4180/2018
w sprawie udzielenia dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku
Data wydania 2018-05-22
Departament Departament Zdrowia

UCHWAŁA Nr 295/4180/2018
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 22 maja 2018 roku


w sprawie udzielenia dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm. 1), art. 114 ust. 1 pkt 3 i art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm. 2) oraz art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:


1. Udziela się Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 4 137 003,64 zł (słownie: cztery miliony sto trzydzieści siedem tysięcy trzy złote 64/100) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Nr 9 – poprawa dostępności oraz jakości usług rehabilitacji leczniczej w województwie podlaskim – otwarcie nowoczesnego ośrodka rehabilitacyjnego w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku”.

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, zabezpieczone są w budżecie Województwa Podlaskiego na rok 2018.
            
3. Przekazanie dotacji, o której mowa w ust. 1 oraz sposób jej rozliczenia nastąpi na warunkach określonych w stosownej umowie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 oraz z 2018 r. poz. 130.
2 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 138 i poz. 650.