Uchwała Nr 294/2532/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2017-02-21

Numer 294/2532/2017
w sprawie zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karakule i Ogrodniczki w gminie Supraśl
Data wydania 2017-02-21
Departament Departament Rozwoju Regionalnego

Uchwała Nr 194/2532/2017

Zarządu Województwa Podlaskiego

z dnia 21 lutego 2017 r.

 

w sprawie zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karakule i Ogrodniczki w gminie Supraśl

 

   Na podstawie art. 23  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.[1]), po rozpatrzeniu zawiadomienia Burmistrza Supraśla pismem Nr RI.6721.3.2.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. o podjęciu przez Radę Miejską w Supraślu uchwały Nr XIX/192/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karakule i Ogrodniczki w gminie Supraśl, uchwala się co następuje:

§1. Na obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego występują elementy ponadlokalne zagospodarowania wynikające z ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego, zatwierdzonego Uchwałą Nr IX/80/03 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 czerwca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. nr 108, poz. 2026), a w szczególności należy uwzględnić w zakresie:

  1. Infrastruktury sanitarnej – Główny Zbiornik Wód Podziemnych Nr 218 „Pradolina rzeki Supraśl”;
  2. Infrastruktury komunikacyjnej – drogę wojewódzką Nr 676 klasy G.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 904, 961, 1250, 1579.