Uchwała Nr 293/4120/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2018-05-15

Numer 293/4120/2018
w sprawie wyboru do dofinansowania projektu pozakonkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IV. Poprawa dostępności transportowej, Działania 4.2 Infrastruktura kolejowa.
Data wydania 2018-05-15
Departament Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

UCHWAŁA NR 293/4120/2018
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 15 maja 2018 r.


w sprawie wyboru do dofinansowania projektu pozakonkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IV. Poprawa dostępności transportowej, Działania 4.2 Infrastruktura kolejowa.

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 t.j. z późn. zm.[1]), art. 9 ust. 1 pkt 2, art. 9 ust. 2 pkt 2, art. 38 ust. 1 pkt 2 oraz art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 t.j. z późn. zm.[2]) Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

 § 1. Zarząd Województwa Podlaskiego wybiera do dofinansowania projekt złożony w trybie pozakonkursowym prowadzonym na podstawie naboru nr RPPD.04.02.00-IZ.00-20-002/18, który spełnił kryteria wyboru projektów, pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 59 na odcinku granica państwa - Chryzanów (S)” o łącznej wartości 81 453 213,75 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 56 288 806,25 PLN, Beneficjentem którego jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna. Informacja o projekcie wybranym do dofinansowania stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Regionalnego.

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

[1] Zmiana tekstu jednolitego ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2017 r., poz. 1566, Dz.U. z 2018 r., poz. 130

[2] Zmiana tekstu jednolitego ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2017 r., poz. 1475, 2433

Załączniki do treści