Uchwała Nr 285/4045/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2018-04-17

Numer 285/4045/2018
w sprawie współorganizacji wyjazdu grupy uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Augustowie do Stanów Zjednoczonych na Światową Olimpiadę Kreatywności Destination Imagination
Data wydania 2018-04-17
Departament Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

UCHWAŁA NR 285/4045/2018
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 17 kwietnia 2018 roku

 

w sprawie współorganizacji wyjazdu grupy uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Augustowie do Stanów Zjednoczonych na Światową Olimpiadę Kreatywności Destination Imagination

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 2 pkt 4 i 6 oraz art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.1), Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W celu promocji województwa podlaskiego poprzez  edukację postanawia się zawrzeć z Samodzielnym Kołem Terenowym Nr 14 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Augustowie porozumienie dotyczące wspólnej organizacji wyjazdu grupy uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Augustowie do Stanów Zjednoczonych na Światową Olimpiadę Kreatywności Destination Imagination.

       2. Na realizację zadania wymienionego w ust. 1 przeznacza się kwotę nie przekraczającą 15 000,00 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

       3. Treść porozumienia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 oraz Dz.U. z 2018 r. poz. 130