Uchwała Nr 285/4035/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2018-04-17

Numer 285/4035/2018
w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Białowieża na lata 2017-2023 z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020
Data wydania 2018-04-17
Departament Departament Rozwoju Regionalnego

UCHWAŁA NR 285/4035/2018
ZARZĄDU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO
z dnia 17 kwietnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Białowieża na lata 2017-2023 z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2017 r., poz. 2096 z późn. zm.[1]) oraz Uchwały nr  179/2317/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wzoru Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podlaskiego oraz Procedury weryfikacji programów rewitalizacji w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§1. Opiniuje się pozytywnie Lokalny Program Rewitalizacji dla gminy Białowieża na lata 2017-2023, przyjęty uchwałą nr XLIII/211/18 Rady Gminy Białowieża z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Białowieża na lata 2017-2023, w zakresie zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Opinia w zakresie zgodności Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Białowieża na lata 2017-2023 z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Lokalny Program Rewitalizacji dla gminy Białowieża na lata 2017-2023 przyjęty uchwałą nr XLIII/211/18 Rady Gminy Białowieża z dnia 22 marca 2018 r., wpisuje się do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podlaskiego.

§3.Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r., poz. 1566, z 2018 r. poz. 130.

Załączniki do treści