Uchwała Nr 284/4011/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2018-04-10

Numer 284/4011/2018
w sprawie przyjęcia projektu planu rzeczowo – finansowego wydatkowania środków Funduszu Kolejowego przez Województwo Podlaskie w roku 2019
Data wydania 2018-04-10
Departament Departament Infrastruktury i Transportu

UCHWAŁA Nr 284/4011/2018

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 10 kwietnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu planu rzeczowo – finansowego wydatkowania środków Funduszu Kolejowego przez Województwo Podlaskie w roku 2019

 

  Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 z późn. zm.[1]) w związku z art. 11a ust.2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 510) uchwala się, co następuje:

          §1. Przyjmuje się projekt planu rzeczowo – finansowego wydatkowania środków Funduszu Kolejowego przez Województwo Podlaskie w roku 2019 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

          §2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podlaskiego

          §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

[1] Zmiany niniejszej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 i z 2018 r., poz. 130.