Uchwała Nr 284/4009/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2018-04-10

Numer 284/4009/2018
w sprawie wyboru do dofinansowania projektów WND-RPPD.05.04.01-20-0004/17, WND-RPPD.05.04.01-20-0012/17 oraz WND-RPPD.05.04.01-20-0016/17 złożonych w ramach konkursu nr RPPD.05.04.01-IZ.00-20-001/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałania 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF.
Data wydania 2018-04-10
Departament Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

UCHWAŁA NR 284/4009/2018
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 10 kwietnia 2018 r.

w sprawie wyboru do dofinansowania projektów WND-RPPD.05.04.01-20-0004/17, WND-RPPD.05.04.01-20-0012/17 oraz WND-RPPD.05.04.01-20-0016/17 złożonych w ramach konkursu nr RPPD.05.04.01-IZ.00-20-001/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałania 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 t.j. z późn. zm.1), art. 9 ust. 1 pkt 2, art. 9 ust. 2 pkt 2, art. 38 ust. 1 pkt 1 oraz art. 46 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 t.j. z późn. zm.2) Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zarząd Województwa Podlaskiego wybiera do dofinansowania projekty złożone w ramach naboru nr RPPD.05.04.01-IZ.00-20-001/17, które spełniły kryteria wyboru projektów, WND-RPPD.05.04.01-20-0004/17 pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w Zambrowie”, WND-RPPD.05.04.01-20-0012/17 pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kolno” oraz WND-RPPD.05.04.01-20-0016/17 pn. „Realizacja założeń gospodarki niskoemisyjnej na terenie miasta Suchowola”  o wartości 6  838 824,40 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 5 054 243,84 PLN, Beneficjentami których są Gmina Miasto Zambrów, Miasto Kolno oraz Gmina Suchowola. Informacja o projektach wybranych do dofinansowania stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

1. Zmiana tekstu jednolitego ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2017 r., poz. 1566, Dz.U. 2018 r., poz. 130.
2. Zmiana tekstu jednolitego ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2017 r., poz. 1475, 2433.