Uchwała Nr 283/3978/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2018-04-03

Numer 283/3978/2018
w sprawie zatwierdzenia części pierwszej listy projektów spełniających warunki udzielenia wsparcia w wyniku naboru nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-006/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego
Data wydania 2018-04-03
Departament Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

UCHWAŁA NR 283/3978/2018
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia  3 kwietnia 2018 r.   

  

w sprawie zatwierdzenia części pierwszej listy projektów spełniających warunki udzielenia wsparcia w wyniku naboru nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-006/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096[1]), art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 23 ust. 4 oraz art. 24 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2018 r. poz. 140), art. 46 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460[2]), Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdza część pierwszą listy projektów spełniających warunki udzielenia wsparcia w wyniku naboru nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-006/17 o łącznej wartości 310 800,67 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 293 391,47 PLN.

  1. Lista, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały i będzie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej instytucji.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, z 2018 r. poz. 130

[2] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 1475, poz. 2433

Załączniki do treści

  • załącznik (PDF, 183,79 KB)

    część pierwsza listy projektów spełniających warunki udzielenia wsparcia w wyniku naboru nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-006/17 w ramach RPOWP 2014-2020, Osi priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1