Uchwała Nr 277/3897/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2018-03-06

Numer 277/3897/2018
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży
Data wydania 2018-03-06
Departament Departament Zdrowia

UCHWAŁA NR 277/3897/2018

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 6 marca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 z późn. zm. [1]) w zw. z art. 48 ust. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 160 z późn. zm. [2]), uchwala się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Regulamin Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, uchwalony przez Radę Społeczną uchwałą Nr 2/2018 z dnia 13 lutego 2018 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

[1] zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 i z 2018 r., poz. 130,

[2] zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 138.

Załączniki do treści