Uchwała Nr 277/3892/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2018-03-06

Numer 277/3892/2018
w sprawie zmiany uchwały nr 250/3393/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku do realizacji projektu konkursowego pod nazwą „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zmienionej uchwałą nr 271/3827/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z 13 lutego 2018 r.
Data wydania 2018-03-06
Departament Departament Zdrowia

Uchwała Nr 277/3892/2018

Zarządu Województwa Podlaskiego

z dnia 6 marca 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 250/3393/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku do realizacji projektu konkursowego pod nazwą „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zmienionej uchwałą nr 271/3827/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z 13 lutego 2018 r.

Na podstawie art. 56 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 ze zm.[1]) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 250/3393/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 24 października 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku do realizacji projektu konkursowego pod nazwą „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wprowadza się następujące zmiany:

    1. § 3 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

    § 3. Upoważnia się Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, Panią Elżbietę Rajewską – Nikonowicz do udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie objętym treścią § 1 niniejszej uchwały.

    2. dotychczasowy § 3 uchwały otrzymuje oznaczenie § 4.

    3. dotychczasowy § 4 uchwały otrzymuje oznaczenie § 5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.


 [1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 oraz z 2018 r. poz. 130.