Uchwała Nr 277/3889/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2018-03-06

Numer 277/3889/2018
w sprawie zatwierdzenia listy projektów spełniających warunki udzielenia wsparcia oraz niespełniających warunków udzielenia wsparcia w wyniku naboru nr RPPD.08.06.00-IZ.00-20-020/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.
Data wydania 2018-03-06
Departament Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

UCHWAŁA NR 277/3889/2018  
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 6 marca 2018 r.  
 
w sprawie zatwierdzenia listy projektów spełniających warunki udzielenia wsparcia oraz niespełniających warunków udzielenia wsparcia w wyniku naboru nr RPPD.08.06.00-IZ.00-20-020/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.[1]), art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 23 ust. 3 i ust. 4, art. 24 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2018 r. poz. 140),  art. 46 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.[2]), Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1.1 Zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdza listę projektów spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru nr RPPD.08.06.00-IZ.00-20-020/17 o łącznej wartości 3 737 068,17 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 1 858 338,36 PLN.

2. Lista, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i będzie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej instytucji.

§ 2.1 Zarząd Województwa Podlaskiego odmawia udzielenia wsparcia projektom niespełniającym warunków udzielenia wsparcia w ramach naboru nr RPPD.08.06.00-IZ.00-20-020/17 o łącznej wartości  5 756 075,51 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 2 346 463,00 PLN.

2. Lista, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 1566; Dz. U. z 2018 r. poz. 130
[2] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017, poz.1475, poz. 2433