Uchwała Nr 270/3819/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2018-02-06

Numer 270/3819/2018
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku
Data wydania 2018-02-06
Departament Departament Organizacji i Kadr

UCHWAŁA NR 270/3819/2018
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 6 lutego 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 ze zm.[1]) Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 181/2362/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku,
w § 79 wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 1:

  1. c, d, e, n, q oraz r otrzymują brzmienie:

„c) gromadzenie wpływów z opłat produktowych, dodatkowych opłat produktowych, opłat depozytowych, środków na publiczne kampanie edukacyjne, opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, opłaty rejestrowej i opłaty rocznej,

d) redystrybucja uzyskanych wpływów na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz do budżetów powiatów, do budżetów gmin, a także do budżetu państwa,

e) prowadzenie rachunków bankowych oraz ewidencji księgowej w zakresie obsługi:

- opłat za korzystanie ze środowiska,

- opłat produktowych i dodatkowych opłat produktowych wynikających z ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz  o opłacie produktowej,

- opłat produktowych za opakowania wynikających z ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,

- opłat produktowych, dodatkowych opłat produktowych, opłat na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranych opłat depozytowych wynikających z ustawy 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach,

- opłat za usunięcie drzew i krzewów,

- opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji,

- opłat rejestrowych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz opłat rocznych,

- środków na publiczne kampanie edukacyjne wynikających z ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,

- środków na publiczne kampanie edukacyjne wynikających z ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,

n) prowadzenie kontroli przedsiębiorców w zakresie:

- wywiązywania się z obowiązków rozliczania się z opłat za emisję gazów lub pyłów do powietrza, pobór wód, odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, składowanie odpadów,

- przestrzegania przepisów ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie  gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,

- przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,  w szczególności: prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, eksportujących odpady opakowaniowe oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, wprowadzających produkty w opakowaniach, przestrzegania przepisów ustawy o bateriach i akumulatorach w zakresie opłaty produktowej, opłaty depozytowej oraz wykorzystania środków przekazywanych przez wprowadzających baterie lub akumulatory na finansowanie publicznych kampanii edukacyjnych,

q) realizacja zadań dotyczących prowadzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami wynikających z:

- ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,

- ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,

- ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach,

- ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,

r) opiniowanie aktów prawnych dotyczących zagadnień z zakresu ochrony środowiska,”,

b) w lit. u, w tiret piątym przecinek zastępuje się średnikiem i uchyla się v,

 

2) w pkt 2:

a) c, d, l otrzymują brzmienie:

„c) wspieranie i powierzanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań Samorządu Województwa w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w szczególności opracowanie i ogłaszanie otwartych konkursów ofert, powoływanie komisji ds. oceny ofert, opracowanie umów, analiza dokumentacji rozliczeniowej, kontrola wykorzystania przyznanej dotacji,

d) wykonywanie niezbędnych czynności dotyczących składanych przez posiadaczy odpadów prowadzących ewidencję odpadów, w tym wytwórców komunalnych osadów ściekowych, zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów:

- weryfikacja informacji zawartych w zbiorczych zestawieniach danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów przekazywanych przez posiadaczy odpadów, w tym wytwórców komunalnych osadów ściekowych oraz zobowiązywanie do korekty sporządzonego zestawienia danych,

- zobowiązywanie posiadaczy odpadów lub transportujących odpady do przedłożenia dokumentów ewidencji odpadów,

- sporządzanie i przekazywanie ministrowi właściwemu ds. środowiska raportu wojewódzkiego o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów,

l) udzielanie i cofanie pozwoleń zintegrowanych dla instalacji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i prowadzenie okresowych analiz tych pozwoleń,”,

b) w lit. n tiret pierwsze i tiret dziewiętnaste otrzymują brzmienie:

„- wydawanie i cofanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz zezwoleń  na przetwarzanie i zbieranie odpadów w przypadkach objętych kompetencją marszałka województwa,

 -  wydawanie decyzji przenoszących prawa i obowiązki wynikających z decyzji zatwierdzających instrukcje prowadzenia składowisk odpadów oraz wyrażających zgodę na zamknięcie składowisk odpadów,”,

 c) w lit. o tiret szóste otrzymuje brzmienie i dodaje się tiret dziewiąte w brzmieniu:

„- wydawanie zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i określających obowiązki prowadzącego instalację objętych kompetencją marszałka województwa oraz prowadzenie okresowych analiz tych zezwoleń,

- przyjmowanie zgłoszeń dla instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia objętych kompetencją marszałka województwa,”,

 d) w lit. p tiret czwarte i tiret piąte otrzymują brzmienie:

„- wyznaczenie, likwidacja lub zmiana granic obszaru chronionego krajobrazu po uzgodnieniu z właściwą miejscowo radą gminy oraz regionalnym dyrektorem ochrony środowiska,

-  powoływanie członków rady parku krajobrazowego,”,

e) w lit. t po tiret drugim kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się tiret trzecie w brzmieniu:

„- wydawanie opinii dotyczących obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, której eksploatacja wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego,”,

f) po lit. t dodaje się u, w brzmieniu:

„u) prowadzenie i aktualizacja Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), w tym rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, który stanowi integralną część BDO:

- dokonywanie wpisu do rejestru w rejestrze na wniosek wprowadzających pojazdy, prowadzących punkty zbierania pojazdów, prowadzących stacje demontażu i prowadzących strzępiarki, posiadaczy odpadów prowadzących przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, wykorzystujących odpady na potrzeby własne oraz osób władających powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach wskazanych w ustawie o odpadach, transportujących odpady, sprzedawców odpadów
i pośredników w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru z urzędu, prowadzących zakłady recyklingu statków, wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów, którzy uzyskali pozwolenie zintegrowane lub pozwolenie na przetwarzanie odpadów,

- dokonywanie wpisu do rejestru z urzędu posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie zintegrowane, pozwolenie na wytwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, podmiotu, który uzyskał decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, podmiotu, który uzyskał koncesję na podziemne składowanie odpadów na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze, podmiotu, który uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o ile nie wystąpili z wnioskiem i nie uzyskali wpisu do rejestru na jego podstawie,

- nadawanie podmiotowi indywidualnego numeru rejestrowego wraz z jego zawiadomieniem,

- tworzenie podmiotowi indywidualnego konta w BDO wraz z jego zawiadomieniem o aktywacji konta oraz o identyfikatorze (loginie) i haśle dostępu do tego konta,

- wykreślanie podmiotu z rejestru, w drodze decyzji, na wniosek podmiotu w przypadku trwałego zaprzestania przez niego wykonywania działalności wymagającej wpisu do rejestru oraz z urzędu w przypadkach określonych ustawą,

- dokonywanie zmian wpisu do rejestru na wniosek oraz z urzędu, w drodze decyzji, w przypadku gdy podmiot, który prowadzi działalność objętą obowiązkiem wpisu do rejestru, nie wystąpi z wnioskiem o aktualizację.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone: Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, z 2018 r. poz. 130.