Uchwała Nr 27/313/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2019-03-12

Numer 27/313/2019
w sprawie w sprawie częściowego rozstrzygnięcia konkursu nr RPPD.03.03.01-IZ.00-20-006/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.
Data wydania 2019-03-12
Departament Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

UCHWAŁA NR  27/313/2019
ZARZĄDU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO
z dnia 12 marca 2019 r.

w sprawie częściowego rozstrzygnięcia konkursu nr RPPD.03.03.01-IZ.00-20-006/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913 z późn. zm.[1]), art. 9 ust. 1 pkt 2, art. 9 ust. 2 pkt 2, art. 38 ust. 1 pkt 1 oraz art. 46 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431), Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zarząd Województwa Podlaskiego częściowo rozstrzyga konkurs prowadzony na podstawie naboru nr RPPD.03.03.01-IZ.00-20-006/17, zatwierdzając „Listę ocenionych projektów zawierającą przyznane oceny przez KOP w ramach konkursu nr RPPD.03.03.01-IZ.00-20-006/17, część III”.

  1. Lista, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zarząd Województwa Podlaskiego wybiera do dofinansowania projekty wskazane na „Liście projektów, które spełniły kryteria wyboru, uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania w odpowiedzi na konkurs nr RPPD.03.03.01-IZ.00-20-006/17 w ramach Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, część III”, o łącznej wartości 3 117 018,29 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 2 959 564,29PLN.

  1. Lista, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały i będzie  podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej instytucji oraz portalu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1432,  poz. 2500

Załączniki do treści

  • Załącznik (PDF, 379,82 KB)

    Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru, uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania w odpowiedzi na konkurs nr RPPD.03.03.01-IZ.00-20-006/17 w ramach Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz bkonkurencyjności podlaskiej gospodarki, część III