Uchwała Nr 268/3731/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2018-01-23

Numer 268/3731/2018
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Wojewódzkiej grupy opiniodawczo-doradczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Data wydania 2018-01-23
Departament Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Wojewódzkiej grupy opiniodawczo-doradczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t. j. Dz.U. z 2017, poz. 2096, z późn. zm.1 ) w związku z art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 562) uchwała się, co następuje:

§ 1. Załącznik, o którym mowa w § 2 uchwały nr 62/653/2015 z dnia 14 lipca 2015 r., w sprawie powołania „Wojewódzkiej grupy opiniodawczo-doradczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” zmienionej uchwałą nr 188/2469/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. i uchwałą nr 206/2706/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r., otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---------------------------

[1] Zmiana została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 2017 r., poz. 1566.

Załączniki do treści