Uchwała Nr 266/3707/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2018-01-09

Numer 266/3707/2018
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wyłonienie operatora zadania publicznego, należącego do Województwa Podlaskiego w sferze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, realizowanego w 2018 roku
Data wydania 2018-01-09
Departament Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

UCHWAŁA NR 266/3707/2018

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 9 stycznia 2018 roku

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wyłonienie operatora zadania publicznego, należącego do Województwa Podlaskiego w sferze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, realizowanego w 2018 roku.

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.1), art. 13 ust. 1 w związku z art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.2) oraz § 2 Uchwały Nr XLIV/395/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku” uchwala się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wyłonienie operatora zadania publicznego, należącego do Województwa Podlaskiego w sferze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji pn.: „Dialog międzykulturowy i rozwój świadomości obywatelskiej”, realizowanego w 2018 roku.

§ 2. Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Ogłoszenie, o którym mowa w § 2, podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Podlaskiego, Portalu Informacyjnym Województwa Podlaskiego „Wrota Podlasia” oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 ______________________________________

1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 1566.

2Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 573 i poz. 1909.