Uchwała Nr 266/3695/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2018-01-09

Numer 266/3695/2018
w sprawie zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania
Data wydania 2018-01-09
Departament Departament Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

UCHWAŁA NR 266/3695/2018

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASIEGO

z dnia 9 stycznia 2018 r.

 

w sprawie zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096) w związku z art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się zrzec prawa do wniesienie odwołania od decyzji Starosty Powiatu Białostockiego Nr 2026 z dnia 29 grudnia 2017 r. znak: AR.6740.2.16.1.2017 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla Uniwersytetu
w Białymstoku obejmującego budowę Biblioteki Uniwersyteckiej w kampusie Uniwersytetu w Białymstoku na działkach nr geod.: 1018/5 i 1020 w obr. 10 m. Białystok, gm. Białystok.

§ 2. Upoważnia się Stefana Krajewskiego - Członka Zarządu Województwa Podlaskiego do złożenia wraz z Marszałkiem Województwa Podlaskiego oświadczenia woli w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do treści