Uchwała Nr 262/3617/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2017-12-19

Numer 262/3617/2017
w sprawie zatwierdzenia listy projektów niespełniających warunków udzielenia wsparcia w wyniku naboru nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-014/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego
Data wydania 2017-12-19
Departament Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

UCHWAŁA NR 262/3617/2017
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia  19 grudnia 2017 r.   

  

w sprawie zatwierdzenia listy projektów niespełniających warunków udzielenia wsparcia w wyniku naboru nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-014/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096), art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378, Dz. U. z 2017 r. poz. 5, poz. 1475), art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, poz. 1475), Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

 § 1. 1. Zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdza listę projektów niespełniających warunków udzielenia wsparcia w wyniku naboru nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-014/17 o łącznej wartości 496 526,75 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 471 676,75 PLN.

  1. Lista, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do treści

  • Załącznik nr 1 (PDF, 144,8 KB)

    lista projektów niespełniających warunków udzielenia wsparcia w wyniku naboru nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-014/17 w ramach RPOWP na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego