Uchwała Nr 265/3684/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2018-01-02

Numer 265/3684/2018
w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPPD.07.03.00-20-0021/17 złożonego przez Województwo Podlaskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku pn. Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie w odpowiedzi na wezwanie nr RPPD.07.03.00-IZ.00-20-002/17 w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, Typ projektu Realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej działania mające na celu koordynację i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Data wydania 2018-01-02
Departament Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Uchwała nr 265/3684/2018

Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 2 stycznia 2018 r.

 

w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPPD.07.03.00-20-0021/17 złożonego przez Województwo Podlaskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku pn. Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie w odpowiedzi na wezwanie nr RPPD.07.03.00-IZ.00-20-002/17 w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, Typ projektu Realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej działania mające na celu koordynację i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 t.j.),  art. 9 ust. 1 pkt 2, art. 9 ust. 2 pkt 2, art. 38 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 38 ust 2 i 3 oraz art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.[1]) Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje: 

 

 § 1.1 Dokonuje się wyboru do dofinansowania projektu nr RPPD.07.03.00-20-0021/17 złożonego przez Województwo Podlaskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku pn. Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie w odpowiedzi na wezwanie nr RPPD.07.03.00-IZ.00-20-002/17 w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, Typ projektu Realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej działania mające na celu koordynację i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 przyjętego uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 29/249/2015 z 17 marca 2015 roku, zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej nr C(2015)909 z dnia 12 lutego 2015 roku oraz Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 przyjętego uchwałą Zarządu Województwa nr 260/3594/2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku.

  1. Informacja o projekcie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do uchwały.

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r., poz. 1475.

Załączniki do treści