Uchwała Nr 264/3664/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2017-12-29

Numer 264/3664/2017
w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. własnej oceny ryzyka nadużyć finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Data wydania 2017-12-29
Departament Departament Rozwoju Regionalnego

UCHWAŁA NR 264/3664/2017
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 29 grudnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu ds. własnej oceny ryzyka nadużyć finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 2096) w związku z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.[1]), oraz art. 125 ust. 4 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, uchwala się, co następuje:

1. W uchwale nr 119/1413/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. własnej oceny ryzyka nadużyć finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, zmienionej uchwałą Nr 122/1468/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 14 marca 2016 r., uchwałą Nr 172/2225/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 15 listopada 2016 r., uchwałą nr 227/3071/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 lipca 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Powołuje się Zespół ds. własnej oceny ryzyka nadużyć finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w składzie:

 1. Wioletta Dąbrowska - przedstawiciel IZ RPOWP – Przewodniczący Zespołu,
 2. Magdalena Raczkowska – przedstawiciel IC RPOWP,
 3. Aneta Maciąg - przedstawiciel IZ RPOWP,
 4. Alicja Bożena Żywno – przedstawiciel IZ RPOWP,
 5. Edyta Siemieniuk– przedstawiciel IZ RPOWP,
 6. Urszula Stankiewicz – przedstawiciel IZ RPOWP,
 7. Krzysztof Gorczak – przedstawiciel IZ RPOWP,
 8. Agnieszka Wojtkiewicz – przedstawiciel IZ RPOWP,
 9. Urszula Białous – przedstawiciel IZ RPOWP,
 10. Grażyna Kamińska – przedstawiciel IZ RPOWP,
 11. Monika Ewelina Potaś-Bikowska – przedstawiciel IZ RPOWP,
 12. Piotr Kondrusik – przedstawiciel IZ RPOWP,
 13. Barbara Wójcik – przedstawiciel BKF,
 14. Monika Kruk – przedstawiciel IC RPOWP,
 15. Piotr Trochimowicz – przedstawiciel AW,
 16. Łukasz Czułowski – przedstawiciel BZI,
 17. Rafał Zbieć – przedstawiciel IP WUP,
 18. Katarzyna Jamróz -– przedstawiciel IP ZIT BOF.”

2. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Regionalnego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r., poz. 1475.

Załączniki do treści