Uchwała Nr 262/3652/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2017-12-19

Numer 262/3652/2017
w sprawie uchylająca Uchwałę Nr 258/3540/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2018 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Data wydania 2017-12-19
Departament Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

UCHWAŁA NR 262/3652/2017

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 19 grudnia 2017 r.

 

uchylająca Uchwałę Nr 258/3540/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2018 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.[1]) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr 258/3540/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2018 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 z 2017 r. poz. 573, poz. 60, poz. 1909.