Uchwała Nr 262/3620/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2017-12-19

Numer 262/3620/2017
w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Hajnówka z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020
Data wydania 2017-12-19
Departament Departament Rozwoju Regionalnego

UCHWAŁA NR 262/3620/2017
ZARZĄDU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO
z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Hajnówka z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2017 r., poz. 2096 t.j.) oraz Uchwały nr 179/2317/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wzoru Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podlaskiego oraz Procedury weryfikacji programów rewitalizacji w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§1. Opiniuje się pozytywnie Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Hajnówka, przyjęty uchwałą nr XXXIII/223/17 Rady Miasta Hajnówka z dnia 20 listopada 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Hajnówka, w zakresie zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Opinia w zakresie zgodności Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Hajnówka z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Hajnówka przyjęty uchwałą nr XXXIII/223/17 Rady Miasta Hajnówka z dnia 20 listopada 2017 r., wpisuje się do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podlaskiego.

§3.Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do treści