Uchwała Nr 260/3609/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2017-12-12

Numer 260/3609/2017
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Data wydania 2017-12-12
Departament Departament Zdrowia

UCHWAŁA Nr 260/3609/2017
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 12 grudnia 2017r.


zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096), art. 114 ust. 1 pkt 3 i art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm. 1) oraz art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:


§ 1. W Uchwale Nr 247/3365/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 10 października 2017 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Udziela się Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 856 043,10 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści trzy złote 10/100) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: „Przebudowa istniejącej rozdzielni SN wraz z wyposażeniem jej w układ samoczynnego załączania rezerwy”.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 2110 i poz. 2217.