Uchwała Nr 260/3608/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2017-12-12

Numer 260/3608/2017
w sprawie udzielenia dotacji celowej Białostockiemu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku
Data wydania 2017-12-12
Departament Departament Zdrowia

UCHWAŁA Nr 260/3608/2017
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 12 grudnia 2017 roku


w sprawie udzielenia dotacji celowej Białostockiemu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096), art. 114 ust. 1 pkt 3 i art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm. 1) oraz art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:


§ 1.  1. Udziela się Białostockiemu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 396 176,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych 00/100) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz zakup dodatkowego doposażenia Białostockiego Centrum Onkologii w Białymstoku”.

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, zabezpieczone są w budżecie Województwa Podlaskiego na rok 2017.
            
3. Przekazanie dotacji, o której mowa w ust. 1 oraz sposób jej rozliczenia nastąpi na warunkach określonych w stosownej umowie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 2110., poz.2217