Uchwała Nr 26/271/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2019-03-05

Numer 26/271/2019
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPPD.07.02.02_08.04.02-IZ.00.20-002/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działania 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałania 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF oraz Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałania 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF.
Data wydania 2019-03-05
Departament Departament Rozwoju Regionalnego

UCHWAŁA NR 26/271/2019
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 5 marca 2019 r.

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPPD.07.02.02_08.04.02-IZ.00.20-002/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działania 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałania 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF oraz Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałania 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913 t.j.1), art. 9 ust. 1 pkt 2, art. 9 ust. 2 pkt 2, art. 38 ust. 1 pkt 1 oraz art. 46 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 t.j.) Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zarząd Województwa Podlaskiego rozstrzyga konkurs prowadzony na podstawie naboru nr RPPD.07.02.02_08.04.02-IZ.00.20-002/17, zatwierdzając „Listę ocenionego projektu zintegrowanego”. Informacja o projekcie rekomendowanym do dofinansowania stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Regionalnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
1. Zmiana tekstu jednolitego ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, 1432, 2500.

Załączniki do treści

  • Załącznik (PDF, 177,04 KB)

    Informacja o projekcie rekomendowanym do dofinansowania.