Uchwała Nr 26/270/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2019-03-05

Numer 26/270/2019
w sprawie wyboru do dofinansowania projektu pozakonkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura dla ochrony zdrowia.
Data wydania 2019-03-05
Departament Departament Rozwoju Regionalnego

UCHWAŁA NR 26/270/2019
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 5 marca 2019 r.

w sprawie wyboru do dofinansowania projektu pozakonkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,  Osi priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura dla ochrony zdrowia.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913 t.j. z późn. zm.1), art. 9 ust. 1 pkt 2, art. 9 ust. 2 pkt 2, art. 38 ust. 1 pkt 2 oraz art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 t.j.) Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zarząd Województwa Podlaskiego wybiera do dofinansowania projekt złożony w trybie pozakonkursowym prowadzonym na podstawie naboru nr RPPD.08.04.01-IZ.00-20-006/18, który spełnił kryteria wyboru projektów, pn. „Budowa Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku” o łącznej wartości 20 000 000,00 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 16 999 999,98 PLN, Beneficjentem którego jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Informacja o projekcie wybranym do dofinansowania stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Regionalnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
1. Zmiana tekstu jednolitego ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, 1432, 2500.

Załączniki do treści

  • Załącznik (PDF, 250,21 KB)

    Projekt podlegający ocenie formalno-merytorycznej w ramach naboru nr RPPD.08.04.01-IZ.00-20-006/18