Uchwała Nr 26/269/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2019-03-05

Numer 26/269/2019
w sprawie częściowego rozstrzygnięcia konkursu i wyboru do dofinansowania projektów złożonych w odpowiedzi na nabór nr RPPD.08.04.01-IZ.00-20-004/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Typ projektu: Inwestycje w zakresie geriatrii, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej – część II.
Data wydania 2019-03-05
Departament Departament Rozwoju Regionalnego

UCHWAŁA NR 26/269/2019
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 5 marca 2019 r.

w sprawie częściowego rozstrzygnięcia konkursu i wyboru do dofinansowania projektów złożonych w odpowiedzi na nabór nr RPPD.08.04.01-IZ.00-20-004/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Typ projektu: Inwestycje w zakresie geriatrii, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej – część II.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913 t.j. z późn. zm.1), art. 9 ust. 1 pkt 2, art. 9 ust. 2 pkt 2, art. 38 ust. 1 pkt 1 oraz art. 46 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 t.j.) Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdza częściową listę projektów spełniających kryteria wyboru projektów w ramach naboru nr RPPD.08.04.01-IZ.00-20-004/18, o wartości 4 324 189,92 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 2 124 201,44 PLN.

2. Lista, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały i będzie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej instytucji oraz portalu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Regionalnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.1. Zmiana tekstu jednolitego ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, 1432, 2500.

Załączniki do treści

  • Załącznik (PDF, 729,59 KB)

    Projekty, które podlegały ocenie formalno-merytorycznej w konkursie nr RPPD.08.04.01-IZ.00-20-004/18, złożone w terminie od 30 kwietnia 2018 r. do 4 czerwca 2018 r - część II