Uchwała Nr 259/3583/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2017-12-05

Numer 259/3583/2017
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uzgodnienia dokumentacji konkursowej na wybór Lokalnych Grup Działania do realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju
Data wydania 2017-12-05
Departament Departament Rozwoju Regionalnego

UCHWAŁA NR 259/3583/2017
ZARZĄDU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO
z dnia 5 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uzgodnienia dokumentacji konkursowej na wybór Lokalnych Grup Działania do realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju

Na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378z późn. zm.[1]) w związku z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

§1. Uzgadnia się załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 77/892/2015 r. z dnia 16 września 2015 r. w sprawie uzgodnienia dokumentacji konkursowej na wybór Lokalnych Grup Działania do realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r., poz. 5, poz. 1475

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r., poz. 1475.

Załączniki do treści