Uchwała Nr 259/3572/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2017-12-05

Numer 259/3572/2017
w sprawie przekazania uprawnień podległej jednostce organizacyjnej
Data wydania 2017-12-05
Departament Departament Infrastruktury i Transportu

UCHWAŁA NR  259/3572/2017

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 5 grudnia 2017 r.

w sprawie przekazania uprawnień podległej jednostce organizacyjnej

        

           Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 2096), art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz § 3 pkt. 2 uchwały Nr XXXII/283/2016 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2017 – 2035 uchwala się, co następuje:

 § 1. Przekazuje się Dyrektorowi Podlaskiego Zarzadu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku uprawnienia do zaciągania zobowiązań określonych w § 3 ust. 1 uchwały Nr XXXII/283/2016 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2017-2035, w ramach realizacji przedsięwzięć ujętych w Załaczniku Nr 2 do ww. uchwały, stanowiącym wykaz przedsięwzięć do WPF.

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały.

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.