Uchwała Nr 258/3542/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2017-11-28

Numer 258/3542/2017
w sprawie poinformowania Zarządu Powiatu Zambrowskiego o zamiarze podjęcia przez Sejmik Województwa Podlaskiego uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka starodroża DK8 przebiegającego przez m. Mężenin
Data wydania 2017-11-28
Departament Departament Infrastruktury i Transportu

 

UCHWAŁA  Nr 258/3542/2017
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z  dnia 28 listopada 2017 roku

w sprawie poinformowania Zarządu Powiatu Zambrowskiego o zamiarze podjęcia przez Sejmik Województwa Podlaskiego uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka starodroża DK8 przebiegającego przez m. Mężenin

 Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.[1]) w związku z art. 10 ust. 5 a, b ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z późn. zm.[2]) - uchwala się, co następuje:

§1. Informuje się Zarząd Powiatu Zambrowskiego o zamiarze podjęcia przez Sejmik Województwa Podlaskiego uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka starodroża DK8, przebiegającego przez m. Mężenin.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego niniejszej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 1978,  poz. 2260,

   Dz. U. z 2017 r. poz. 730, poz. 935, poz. 1475..

[2] Zmiany tekstu jednolitego niniejszej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 1920, poz. 1948,  

   poz. 2255, Dz. U. z 2017r  poz. 191, poz. 1089.