Uchwała Nr 258/3536/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2017-11-28

Numer 258/3536/2017
w sprawie przeznaczenia do wynajęcia lokalu użytkowego nr 1 składającego się z siedmiu pomieszczeń o pow. użytkowej 124,90 m2 położonego na parterze budynku handlowo – usługowego nr 36 przy ul. Osiedle Południe w Grajewie na rzecz Miasta Grajewa
Data wydania 2017-11-28
Departament Departament Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

UCHWAŁA NR 258/3536/2017

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie przeznaczenia do wynajęcia lokalu użytkowego nr 1 składającego się z siedmiu pomieszczeń o pow. użytkowej 124,90 m2 położonego na parterze budynku handlowo – usługowego nr 36 przy ul. Osiedle Południe w Grajewie na rzecz  Miasta Grajewa. 

 

          Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.1) oraz na podstawie art. 23 w związku z art. 25d ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.2), Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1.  Postanawia się przeznaczyć do wynajęcia lokal użytkowy nr 1 składający się z siedmiu pomieszczeń o pow. użytkowej 124,90 m2 położony na parterze budynku handlowo – usługowego nr 36 przy ul. Osiedle Południe w Grajewie na rzecz  Miasta Grajewa.

2. Umowa najmu zostanie zawarta na okres 5 lat.

3. Szczegółowe informacje o lokalu do wynajęcia zawiera wykaz Nr 11/2017 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wykaz, o którym mowa w § 1 uchwały, podlega wywieszeniu przez okres 21 dni w siedzibie Zarządu Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego Nr 1.

2. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 i 2260, z 2017 r. poz. 730,  935 i 1475.

2) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z  2016 r. poz. 2260, z 2017 r. poz. 624, 820, 1509, 1525, 1529 i 1595.

Załączniki do treści