Uchwała Nr 258/3530/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2017-11-28

Numer 258/3530/2017
w sprawie wydania opinii w zakresie wpisywania się projektu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. F. Szczepanika w Suwałkach pn. „Kształcimy zawodowo! - PWSZ Suwałki” w inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego lub wynikania ze Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 oraz odpowiadania na zidentyfikowane deficyty
Data wydania 2017-11-28
Departament Departament Rozwoju Regionalnego

UCHWAŁA NR 258/3530/2017
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie wydania opinii w zakresie wpisywania się projektu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. F. Szczepanika w Suwałkach pn. „Kształcimy zawodowo! - PWSZ Suwałki” w inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego lub wynikania ze Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 oraz odpowiadania na zidentyfikowane deficyty.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 t.j.) w związku z Procedurą opiniowania projektów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury szkolnictwa wyższego planowanych do realizacji przez uczelnie w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 10a w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020, opracowaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

1. Przyjmuje się opinię w zakresie wpisywania się projektu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. F. Szczepanika w Suwałkach pn. „Kształcimy zawodowo! - PWSZ Suwałki” w inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego lub wynikania ze Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 oraz odpowiadania na zidentyfikowane deficyty, stanowiącą Załącznik do niniejszej uchwały.

2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do treści