Uchwała Nr 258/3529/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2017-11-28

Numer 258/3529/2017
w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Rok 2018
Data wydania 2017-11-28
Departament Departament Rozwoju Regionalnego

UCHWAŁA NR 258/3529/2017
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Rok 2018

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2, art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca  2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.[1]), art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096), Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§1. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zatwierdza się Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Rok 2018, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Przyjmuje się do realizacji Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Rok 2018, na mocy decyzji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

     

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r., poz. 1475.