Uchwała Nr 253/3463/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2017-11-06

Numer 253/3463/2017
w sprawie zawarcia umów o dzieło z dyrektorem Teatru Wierszalin w Supraślu
Data wydania 2017-11-06
Departament Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

UCHWAŁA NR 253/3463/2017

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 6 listopada 2017 r.

 

w sprawie zawarcia umów o dzieło z dyrektorem Teatru Wierszalin w Supraślu

          Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.1) oraz art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862), uchwala się, co następuje:

          § 1. Postanawia się zawrzeć z Panem Piotrem Markiem Tomaszukiem – dyrektorem Teatru Wierszalin w Supraślu – umowę o dzieło na napisanie scenariusza spektaklu „Wykład” w oparciu o utwory autorstwa Adama Mickiewicza oraz reżyserię spektaklu, a także umowę o dzieło na kreację roli męskiej – postaci Guślasza w spektaklu „Wykład” w Teatrze Wierszalin w Supraślu. Treść umów stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały.

           § 2. Upoważnia się Wicemarszałka Województwa Podlaskiego Pana Macieja Żywno do złożenia wraz z Marszałkiem Województwa Podlaskiego oświadczenia woli w celu zawarcia umów, o których mowa w § 1.

           § 3. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

           § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

_______________________

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2014 r. poz. 379, z 2016 r. poz. 1948 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 730, poz. 935 i poz. 1475.