Uchwała Nr 253/3458/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2017-11-06

Numer 253/3458/2017
w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach za 2017 rok i 2018 rok
Data wydania 2017-11-06
Departament Departament Zdrowia

UCHWAŁA NR 253/3458/2017
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 6 listopada 2017 r.

w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach za 2017 rok i 2018 rok

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm 1)) w związku z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 z późn. zm 2)) Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. Dokonuje się wyboru firmy Zespół Biegłych Rewidentów „Spec” Sp. z o. o., ul. Sejneńska 51/301, 16-400 Suwałki do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach za 2017 rok i 2018 rok.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

1) zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1948 i poz. 2260,  Dz.U. z  2017 r. poz. 730, poz. 935, poz. 1475.
2) zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2255,  Dz.U. z 2017 r. poz. 61, poz. 245, poz. 791 i poz. 1089.