Uchwała Nr 252/3432/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2017-10-31

Numer 252/3432/2017
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPPD.05.01.00-IZ.00-20-001/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii - Typ 1. Projekty dotyczące energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii (energia odnawialna: słoneczna).
Data wydania 2017-10-31
Departament Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

UCHWAŁA NR 252/3432/2017
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 31 października 2017 r.

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPPD.05.01.00-IZ.00-20-001/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii - Typ 1. Projekty dotyczące energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii (energia odnawialna: słoneczna).


Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 t.j. z późn. zm.1), art. 9 ust. 1 pkt 2, art. 9 ust. 2 pkt 2, art. 38 ust. 1 pkt 1 oraz art. 46 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 t.j. z późn. zm.2) Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zarząd Województwa Podlaskiego podejmuje decyzję o zwiększeniu alokacji na Typ 1. Projekty dotyczące energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii (energia odnawialna: słoneczna), w celu wsparcia wszystkich projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów (50,00%) z kwoty 20 000 000,00 PLN do kwoty 70 311 354,46 PLN. Kwota przeznaczona na odwołania nie ulega zmianie i wynosi nadal 2 000 000,00 PLN.

§ 2.1. Zarząd Województwa Podlaskiego rozstrzyga konkurs prowadzony na podstawie naboru nr RPPD.05.01.00-IZ.00-20-001/17 Typ 1. Projekty dotyczące energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii (energia odnawialna: słoneczna) zatwierdzając Listę projektów podlegających ocenie formalno-merytorycznej w konkursie nr RPPD.05.01.00-IZ.00-20-001/17 złożonych w terminie 03.03.2017 r. – 14.04.2017 r. (dalej Lista), przygotowaną przez Komisję Oceny Projektów (KOP).
2. Lista, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3. Zarząd Województwa Podlaskiego wybiera do dofinansowania projekty zakwalifikowane do dofinansowania wskazane w pozycjach nr 1 - 62 Listy stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 70 311 354,46 PLN.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


1. Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r., poz. 1948, 2260, w Dz. U. z 2014 r., poz. 379, w Dz.U. z 2017 r., poz. 730, 935, 1475.
2. Zmiana tekstu jednolitego ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2017 r., poz. 1475.