Uchwała Nr 250/3391/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2017-10-24

Numer 250/3391/2017
w sprawie zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu graniczącego z cmentarzem komunalnym w Suwałkach
Data wydania 2017-10-24
Departament Departament Rozwoju Regionalnego

Uchwała Nr 250/3391/2017

Zarządu Województwa Podlaskiego

z dnia 24 października 2017 r.

 

w sprawie zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu graniczącego z cmentarzem komunalnym w Suwałkach

           

Na podstawie art. 23 w związku z art. 17 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073[1]), po rozpatrzeniu zawiadomienia Prezydenta Miasta Suwałk pismem znak AGP-RU.6721.90.04.2017 z dnia 29 września 2017 r. o podjęciu przez Radę Miejską w Suwałkach Uchwały Nr XXXVI/444/2017 z dnia 25 września 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu graniczącego z cmentarzem komunalnym w Suwałkach, uchwala się co następuje:

 

§1. W bezpośrednim sąsiedztwie obszaru objętego przedmiotowym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu graniczącego z cmentarzem komunalnym w Suwałkach, występują elementy ponadlokalne zagospodarowania wynikające z postanowień Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego stanowiącego załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXVI/330/17 z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego zmienionej uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXIX/356/17 z dnia 28 sierpnia 2017 r. (Dz. urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 2777, poz. 3270), a w szczególności w zakresie:

  1.  komunikacji – przebieg drogi wojewódzkiej Nr 655 Kąp – Wydminy – Olecko – Raczki – Suwałki – Rutka Tartak.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2017 r. poz. 1566