Uchwała Nr 25/254/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2019-02-26

Numer 25/254/2019
w sprawie w sprawie zatwierdzenia kryteriów rozstrzygających na potrzeby ogłoszenia naboru nr RPPD.01.05.00-IZ.00-20-001/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000
Data wydania 2019-02-26
Departament Departament Innowacji i Przedsiębiorczości

UCHWAŁA NR 25/254/2019

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia kryteriów rozstrzygających na potrzeby ogłoszenia naboru nr RPPD.01.05.00-IZ.00-20-001/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913 t.j.[1]), art. 9 ust. 1 pkt 2, art. 9 ust. 2 pkt 2, art. 38 ust. 1 pkt 1 oraz art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 t.j.) Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się kryteria rozstrzygające decydujące o wyborze projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały taką samą liczbę punktów (lecz wartość alokacji przeznaczonej na dany konkurs nie pozwala na wybranie do dofinansowania wszystkich projektów), umożliwiające ich uszeregowanie na liście projektów:

Kryteria rozstrzygające

Definicja kryterium

1)      Publiczny koszt utworzenia nowego miejsca pracy

 

Podstawą przyznania punktów będzie publiczny koszt utworzenia miejsca pracy obliczany jako iloraz wartości wnioskowanej dotacji i liczby nowo utworzonych miejsc pracy związanych z realizacją projektu.

2)      Wkład środków prywatnych

1 punkt za 1 p.p. podwyższenia wkładu własnego Wnioskodawcy w odniesieniu do minimalnego wymaganego wkładu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości.

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

[1] Zmiana tekstu jednolitego ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, 1432, 2500.