Uchwała Nr 247/3360/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2017-10-10

Numer 247/3360/2017
w sprawie przyznania nagród Zarządu Województwa Podlaskiego za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycielom i dyrektorom jednostek oświatowych prowadzonych przez Województwo Podlaskie w 2017 r.
Data wydania 2017-10-10
Departament Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Uchwała Nr 247/3360/2017

Zarządu Województwa Podlaskiego

z dnia 10 października 2017 r.

 

w sprawie przyznania nagród Zarządu Województwa Podlaskiego za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycielom i dyrektorom jednostek oświatowych prowadzonych przez Województwo Podlaskie w 2017 r.Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.1) w związku z § 17 ust. 1 pkt 2 oraz § 20 Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz tryb i kryteria przyznawania nagród nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Podlaskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXV/311/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy  oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz tryb i kryteria przyznawania nagród nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Podlaskiego (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 92 poz. 978 z późn. zm.2), Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyznaje się nagrodę Zarządu Województwa Podlaskiego za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze następującym nauczycielom i dyrektorom jednostek oświatowych prowadzonych przez Województwo Podlaskie:

1) Zbigniewowi Kossakowskiemu - dyrektorowi Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy zł 00/100 gr),
2) Urszuli Jolancie Romannauczycielowi konsultantowi w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku w wysokości 3 000 zł (słownie: trzy tysiące zł 00/100 gr),
3) Wiktorii Blakickiej - wicedyrektorowi Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku w wysokości 3 000 zł (słownie: trzy tysiące zł 00/100 gr),
4) Marii Magdalenie Ferenc – kierownikowi pracowni w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w wysokości 3 000 zł (słownie: trzy tysiące zł 00/100 gr).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 oraz poz. 2260, Dz. U. z 2017 r. poz. 730, 935 oraz 1475

2) Zmiany w regulaminie zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podl. z 2009 r. Nr 217, poz. 2453, z 2011 r. Nr 281, poz. 3396