Uchwała Nr 247/3357/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2017-10-10

Numer 247/3357/2017
w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obr. Łuka, gm. Narewka, składającej się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 954/7 i 954/8 oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu
Data wydania 2017-10-10
Departament Departament Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

UCHWAŁA NR 247/3357/2017

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA pODLASKIEGO

z dnia 10 października 2017 r.

 

w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obr. Łuka, gm. Narewka, składającej się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 954/7 i 954/8 oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm. 1)) w związku art. 13 ust. 1, art. 25c, art. 25d, art. 28, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm. 2)) oraz § 3 ust. 1, § 4 ust. 2, § 6 i § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§  1. 1. Ogłasza się drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Województwa Podlaskiego, położonej w obr. Łuka, gm. Narewka, składającej się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 954/7 o pow. 0,0995 ha i 954/8 o pow. 0,1630 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą BI2P/00022343/5.

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§  2. Ustala się cenę wywoławczą nieruchomości, opisanej w § 1, na kwotę 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).

2. Zbycie nieruchomości będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.).

3. Ustala się wadium w wysokości 7.000,00 zł, tj. 10 % ceny wywoławczej nieruchomości opisanej w § 1.

§ 3. 1. Powołuje się komisję przetargową w składzie:

1) Danuta Konopka – przewodnicząca,

2) Anna Sysuła – zastępca przewodniczącej,

       Członkowie:

1) Bożena Szymonowicz

2) Maria Galińska,

3) Mirosław Amielan.

2. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania w składzie nie mniejszym niż 3 osoby.

3. Do zadań komisji należy w szczególności:

1) przygotowanie regulaminu przetargowego,

2) przeprowadzenie przetargu,

3) sporządzenie protokołu z przetargu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 2260 oraz z 2017 r. poz. 730, 935, 1475 i 1566.

2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 624, 820, 1509, 1529, 1566 i 1595.

Załączniki do treści