Uchwała Nr 247/3355/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2017-10-10

Numer 247/3355/2017
w sprawie przeznaczenia do zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Białystoku przy ul. Warszawskiej, obr. 17, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 369/4 o pow. 0,0220 ha
Data wydania 2017-10-10
Departament Departament Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

UCHWAŁA NR 247/3355/2017

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 10 października 2017 r.

 

w sprawie przeznaczenia do zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Białystoku przy ul. Warszawskiej, obr. 17, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 369/4 o pow. 0,0220 ha

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm. 1)) oraz art. 13 ust. 1, art. 25c, art. 35 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.2)) w związku z § 1 uchwały Nr XL/367/2017 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Warszawskiej, obr. 17, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 369/4, zbywanej w trybie bezprzetargowym, Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przeznacza się do zbycia w drodze bezprzetargowej, na rzecz Gminy Białystok, nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Województwa Podlaskiego, położoną w Białystoku przy ul. Warszawskiej, obr. 17, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 369/4 o pow. 0,0220 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr BI1B/00036430/2.

  1. Szczegółowe informacje o nieruchomości wymienionej w ust. 1 zawiera wykaz Nr 4/2017, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się cenę nieruchomości, opisanej w § 1, na kwotę 71.433,48 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote czterdzieści osiem groszy) łącznie z 23 % podatkiem VAT w kwocie 13.357,48 zł.

2. Udziela się bonifikaty w wysokości 90 % ceny ustalonej w ust. 1, co daje kwotę 7.143,35 zł brutto (słownie: siedem tysięcy sto czterdzieści trzy złote trzydzieści pięć groszy) łącznie z 23 % podatkiem VAT w kwocie 1.335,75 zł.

§ 3. Wykaz, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Zarządu Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, a informację o wywieszeniu tego wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku www.wrotapodlasia.pl.

§ 4. Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 153/2008/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Białystoku przy ul. Warszawskiej, obr. 17, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 369/4 o pow. 0,0220 ha.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 730, 935, 1475 i 1566.

2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 624, 820, 1509, 1529, 1566 i 1595.

Załączniki do treści