Uchwała Nr 245/3325/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2017-10-04

Numer 245/3325/2017
w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu piątego przetargu ustnego nieograniczonego na wynajęcie boksu garażowego znajdującego się na nieruchomości położonej w Suwałkach przy ul. Sportowej Nr 20, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 33457/1 o pow. 0,2085 ha w obrębie Nr 9 na okres do dnia 31 stycznia 2022 r.
Data wydania 2017-10-04
Departament Departament Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

UCHWAŁA NR 245/3325/2017

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia  4 października  2017 r.

 

sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu piątego przetargu ustnego nieograniczonego na wynajęcie  boksu garażowego znajdującego się na nieruchomości położonej w Suwałkach przy ul. Sportowej Nr 20, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 33457/1 o pow. 0,2085 ha  w obrębie Nr 9 na okres do dnia 31 stycznia 2022 r.

 

 Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.1) oraz art. 23 ust. 1 pkt 7a, w związku z art. 25 ust 2, art. 25c, art. 25 d,  art. 35 ust 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn.zm.2) oraz na podstawie § 10 Uchwały nr XXVII/337/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami w tym zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony(Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 2259), Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się piąty przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie boksu garażowego znajdującego się na nieruchomości  położonej w Suwałkach przy ul. Sportowej Nr 20, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 33457/1 o pow. 0,2085 ha  w obrębie Nr 9 na okres do dnia 31 stycznia 2022 r.

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

3. Istotne postanowienia warunków najmu określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wadium w wysokości 100,00 zł.

2. Ustala się cenę wywoławczą miesięcznego czynszu najmu w wysokości wynoszącej 30,00 zł netto.

§ 3. 1. Powołuje się komisję przetargową w składzie:

1)  Danuta Konopka - przewodnicząca,

2)  Anna Sysuła - zastępca przewodniczącej,

3)  Mirosław Amielan - członek,

4)  Bożena Dorota Szymonowicz - członek,

5)  Maria Leonora Galińska – członek.

2. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania w składzie nie mniejszym niż 3 osoby.

§ 3. Do zadań komisji powołanej w § 3 ust. 1 należy w szczególności:

1) przygotowanie regulaminu przetargowego

2) przeprowadzenie przetargu,

3) sporządzenie protokołu z przetargu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

1) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 i 2260, w Dz. U. z 2017 r. poz. 730, 935 i 1475.

2) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z  2016 r. poz. 2260, w Dz.U. z 2017 r. poz. 624, 820, 1509, 1525 i 1529.

Załączniki do treści