Uchwała Nr 245/3316/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2017-10-04

Numer 245/3316/2017
w sprawie zgłoszenia wniosków do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębie wsi Porosły
Data wydania 2017-10-04
Departament Departament Rozwoju Regionalnego

Uchwała Nr 245/3316/2017

Zarządu Województwa Podlaskiego

z dnia 04 października 2017 r.

 

w sprawie zgłoszenia wniosków do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębie wsi Porosły

 

      Na podstawie art. 23, w związku z art. 17 pkt 2  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), po rozpatrzeniu zawiadomienia Burmistrza Choroszczy pismem G-III.6722.1.2017 z dnia 21.09.2017 r. o podjęciu przez Radę Miejską w Choroszczy uchwały nr  XXIII/234/2017 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębie wsi Porosły (zmienionej uchwałą nr XXVIII/283/2017 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 31 sierpnia 2017 r.), uchwala się co następuje:

§1. Na obszarze opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego występują elementy ponadlokalne zagospodarowania wynikające z postanowień Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego stanowiącego załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXVI/330/17 z dnia 22 maja 2017r. w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego zmienionej uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXIX/356/17 z dnia 28 sierpnia 2017r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017r. poz. 2777, poz. 3270), a w szczególności w zakresie:

  1. energetyki – należy uwzględnić istniejącą linię WN 110kV relacji stacja Narew – stacja RPZ 6 Białystok

§2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.