Uchwała Nr 245/3315/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2017-10-04

Numer 245/3315/2017
w sprawie zgłoszenia wniosków do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębie miasta Choroszcz i wsi Jeroniki
Data wydania 2017-10-04
Departament Departament Rozwoju Regionalnego

Uchwała Nr 245/3315/2017

Zarządu Województwa Podlaskiego

z dnia 04 października 2017 r.

 

w sprawie zgłoszenia wniosków do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębie miasta Choroszcz i wsi Jeroniki

 

      Na podstawie art. 23, w związku z art. 17 pkt 2  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), po rozpatrzeniu zawiadomienia Burmistrza Choroszczy pismem Nr G-III.6722.3.2017 z dnia 21.09.2017 r. o podjęciu przez Radę Miejską w Choroszczy uchwały Nr XXV/251/2017 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębie miasta Choroszcz i wsi Jeroniki (zmienionej uchwałą nr XXVIII/282/2017 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 31 sierpnia 2017r.), uchwala się co następuje:

 

§1. Na obszarze opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego występują elementy ponadlokalne zagospodarowania wynikające z postanowień Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego stanowiącego załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXVI/330/17 z dnia 22 maja 2017r. w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego zmienionej uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXIX/356/17 z dnia 28 sierpnia 2017r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017r. poz. 2777, poz. 3270), a w szczególności w zakresie:

  1.  środowiska przyrodniczego – należy uwzględnić formy ochrony przyrody:
  • obszar Natura 2000 Bagienna Dolina Narwi oraz otulinę Narwiańskiego Parku Narodowego – dla terenu wskazanego na załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/282/2017 oraz części terenów  wskazanych na załącznikach Nr 1, 2 i 4 do Uchwały Nr XXV/251/2017

§2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.