Uchwała Nr 244/3312/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2017-09-26

Numer 244/3312/2017
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dysponowania nieruchomością, będącą w trwałym zarządzie Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku na cele budowlane oraz do złożenia oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w imieniu Województwa Podlaskiego
Data wydania 2017-09-26
Departament Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

UCHWAŁA NR 244/3312/2017
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 26 września 2017 roku


w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dysponowania nieruchomością, będącą w trwałym zarządzie
Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku na cele budowlane oraz do złożenia oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w imieniu Województwa Podlaskiego

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 oraz  art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.1)  oraz w związku z art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.2)  Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1.1. Udziela się Pani Ewie Ścianie - Dyrektorowi Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku pełnomocnictwa do dysponowania - na cele budowlane – zabudowaną nieruchomością, stanowiącą własność Województwa Podlaskiego, położoną w Białymstoku przy  ul. Złotej  4, na  działce oznaczonej numerem geodezyjnym: 420/2 o pow. 0,4299 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta BI1B/00002736/0.

2. Udziela się Pani Ewie Ścianie - Dyrektorowi Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, opisaną w ust. 1, na cele budowlane w imieniu Województwa Podlaskiego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

1) Dz. U. z 2016 r. poz. 486; zm.: Dz. U. z 2014 r. poz. 379, z 2016 r. poz. 1948 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 730, poz. 935, poz. 1475 i poz. 1566..

2) Dz. U. z 2016 r. poz. 2147; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 624, poz. 820, poz. 1509, poz. 1529, poz. 1566 i poz. 1595.