Uchwała Nr 244/3311/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2017-09-26

Numer 244/3311/2017
w sprawie udzielenia zgody dyrektorowi Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży na dokonywanie czynności przekraczających zakres udzielonego pełnomocnictwa
Data wydania 2017-09-26
Departament Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

UCHWAŁA NR 244/3311/2017

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 26 września 2017 r.

 

w sprawie udzielenia zgody dyrektorowi Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży na dokonywanie czynności przekraczających zakres udzielonego pełnomocnictwa

 

Na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486  z późn. zm.1),  Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Udziela się Panu Bernardowi Zbigniewowi Kossakowskiemu – dyrektorowi Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży – pełnomocnictwo do dokonywania, w imieniu Województwa Podlaskiego, czynności prawnych, w tym składania oświadczeń woli, dotyczących przygotowania
i realizacji projektu: Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

2. Zakres pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:

1) złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu;

2) zawarcie umowy o dofinansowanie projektu;

3) dokonywanie innych czynności prawnych związanych z realizacją projektu, w tym dotyczących zarządzania projektem, wdrażania, rozliczania projektu oraz potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem w związku z realizacją projektu.

§ 2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w § l, wygasa z chwilą odwołania bądź odwołania pełnomocnika z zajmowanego stanowiska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Zmiana tekstu jednolitego ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2014 r. poz. 379, z 2016 r. poz.  1948, poz. 2260, z 2017 r. poz. 730, poz. 935, poz. 1475