Uchwała Nr 244/3310/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2017-09-26

Numer 244/3310/2017
w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania Nagród Zarządu Województwa Podlaskiego za osiągnięcia dydaktyczno–wychowawcze w 2017 r.
Data wydania 2017-09-26
Departament Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Uchwała Nr 244/3310/2017

Zarządu Województwa Podlaskiego

z dnia  26 września 2017 r.

 

w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania Nagród Zarządu Województwa Podlaskiego za osiągnięcia dydaktyczno–wychowawcze w 2017 r.

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.1) w związku z § 19 ust. 1 Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz tryb i kryteria przyznawania nagród nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Podlaskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXV/311/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz tryb i kryteria przyznawania nagród nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Podlaskiego (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 92 poz. 978 z późn. zm.2), Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Komisję do spraw opiniowania Nagród Zarządu Województwa Podlaskiego za osiągnięcia dydaktyczno–wychowawcze, zwaną dalej Komisją.

2. Celem Komisji jest opiniowanie wniosków o przyznanie nagród nauczycielom i dyrektorom jednostek oświatowych podległych Samorządowi Województwa Podlaskiego w 2017 roku.

§ 2. W skład Komisji wchodzą:

1) Elżbieta Kaufman-Suszko – przedstawiciel Zarządu Województwa Podlaskiego (Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Sejmiku Województwa Podlaskiego), przewodniczący Komisji,
2) Agnieszka Godlewska – przedstawiciel Zarządu Województwa Podlaskiego,
3) Jolanta Miczejko – przedstawiciel Zarządu Województwa Podlaskiego,
4) Beata Pietruszka – przedstawiciel Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
w Białymstoku,
5) Jarosław Kałmucki – przedstawiciel Zarządu Okręgu Podlaskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Białymstoku,
6) Iwona Gaweł – przedstawiciel Regionalnej Komisji Oświaty i Wychowania KNSZZ „Solidarność 80” w Białymstoku,
7) Anna Karpiuk – przedstawiciel Obywatelskiego Związku Zawodowego Pracowników Oświaty w Białymstoku,
8) Daria Ostrowska - przedstawiciel Związku Zawodowego „Oświata” w Katowicach,
9) Piotr Jankowski – przedstawiciel Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Administracji Publicznej w Białymstoku,
10) Wacław Rekść - przedstawiciel Związku Zawodowego Nauczycieli Wychowania Fizycznego w Białymstoku.

§ 3. Obsługę organizacyjną Komisji zapewnia Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 oraz poz. 2260, Dz. U. z 2017 r. poz. 730, 935 oraz 1475

2) Zmiany w regulaminie zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podl. z 2009 r. Nr 217, poz. 2453, z 2011 r. Nr 281, poz. 3396