Uchwała Nr 244/3309/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2017-09-26

Numer 244/3309/2017
w sprawie zawiązania Konsorcjum Naukowego w celu uzyskania dofinansowania i realizacji projektu pt. „Teatr partycypacyjny jako środek rozwijania kapitału społecznego poprzez czynne uczestnictwo w kulturze na terenie województwa podlaskiego” w ramach programu „GOSPOSTRATEG – Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”
Data wydania 2017-09-26
Departament Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

UCHWAŁA NR 244/3309/2017

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 26 września 2017 r.

 

w sprawie zawiązania Konsorcjum Naukowego w celu uzyskania dofinansowania i realizacji projektu pt. „Teatr partycypacyjny jako środek rozwijania kapitału społecznego poprzez czynne uczestnictwo w kulturze na terenie województwa podlaskiego” w ramach programu „GOSPOSTRATEG – Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”

          Na podstawie art. 8 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1, w związku z art. 11 ust. 2 pkt 7 i pkt 9 oraz art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.1) oraz Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020, stanowiącą załącznik do Uchwały nr XXXI/374/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 9 września 2013 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020, uchwala się, co następuje:

 

          § 1. Postanawia się zawiązać Konsorcjum Naukowe pomiędzy Województwem Podlaskim, Uniwersytetem w Białymstoku i Akademią Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, którego celem jest uzyskanie dofinansowania i realizacja projektu pt. „Teatr partycypacyjny jako środek rozwijania kapitału społecznego poprzez czynne uczestnictwo w kulturze na terenie województwa podlaskiego” w ramach programu „GOSPOSTRATEG – Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”, obsługiwanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Treść umowy Konsorcjum Naukowego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

       

         § 2. Wykonanie uchwały wraz z upoważnieniem do złożenia oświadczeń woli celem przystąpienia do Konsorcjum Naukowego, o którym mowa w § 1, powierza się:

            1) Panu Jerzemu Leszczyńskiemu – Marszałkowi Województwa Podlaskiego,

            2) Panu Maciejowi Żywno – Wicemarszałkowi Województwa Podlaskiego.

         

         § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

_________________________

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2014 r. poz. 379, z 2016 r. poz. 1948 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 730, poz. 935, poz. 1475 i poz. 1566.

Załączniki do treści