Uchwała Nr 244/3307/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2017-09-26

Numer 244/3307/2017
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Rocznym Planie Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 na rok 2017 realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy – Instytucję Pośredniczącą RPOWP na lata 2014-2020
Data wydania 2017-09-26
Departament Departament Rozwoju Regionalnego

UCHWAŁA NR 244/3307/2017
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 26 września 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmian w Rocznym Planie Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 na rok 2017 realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy – Instytucję Pośredniczącą RPOWP na lata 2014-2020.

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2, art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca  2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460[1]), art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486[2]), Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§1. W uchwale nr 165/2136/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 11.10.2016 r. w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 na rok 2017 realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy – Instytucję Pośredniczącą RPOWP na lata 2014-2020, wprowadza się następujące zmiany:

  1. Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U z 2017 r. poz. 1475

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 2260, poz. 1948, Dz.U. z 2014 r. poz. 379, Dz.U. z 2017 r. poz. 730, poz. 935, poz. 1475.

Załączniki do treści