Uchwała Nr 241/3289/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2017-09-19

Numer 241/3289/2017
w sprawie udzielenia zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres udzielonego pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
Data wydania 2017-09-19
Departament Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Uchwała Nr 241/3289/2017
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 19 września 2017 r.


w sprawie udzielenia zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres udzielonego pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

Na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.1), Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na dokonanie czynności przekraczającej zakres udzielonego pełnomocnictwa Pani Ewie Ścianie -  Dyrektorowi Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, której treścią jest upoważnienie Pani Wiktorii Blakickiej do zawierania umów cywilnoprawnych z Panią Ewą Ścianą w sprawie przeprowadzania zajęć, egzaminów  i podejmowania innych działań   w ramach kursów  kwalifikacyjnych oraz realizacji projektów edukacyjnych ze środków pozabudżetowych,  prowadzonych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

§ 2. Zgoda, o której mowa w § 1, udzielona jest na czas pełnienia funkcji Dyrektora Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w: : Dz. U. z 2014 r. poz. 379, z 2016 r. poz. 1948 i poz. 2260
oraz z 2017 r. poz. 730, poz. 935, poz. 1475.